REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-MILANO.PL
WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§1
SŁOWNICZEK

1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem e-milano.pl
2. Sprzedawca/Hurtownia:

 • CATANIA Sp. z o.o z siedzibą w (90-419) Łódź ,ul. T. Kościuszki 22 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000799148 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.
 • MESSYNA Sp. z o.o z siedzibą w (90-419) Łódź ,ul. T. Kościuszki 22 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000799151 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.

3. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Serwisu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Produkt/Towar - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego..
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą . Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej .

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Ceny podane w Serwisie są cenami netto.
4. Za pośrednictwem Serwisu można dokonać zakupu Towaru.
5. Zakupione towary podlegają wysyłce kurierskiej lub odbiorowi osobistemu.
6. W związku z duża rotacja towaru również w punkcie stacjonarnym , hurtownia zastrzega sobie prawo poinformowania klienta drogą mailową bądź telefonicznie o brakujących produktach . Po złożeniu zamówienia sprawdzamy dostępność towaru – jeżeli towar jest dostępny , przygotowujemy wysyłkę i wystawiamy fakturę VAT .
7. Hurtownia Torebek i Odzieży "MILANO BAGS & FASHION" prowadzi sprzedaż jedynie hurtową -minimalne zamówienie w Hurtowni musi być dokonane na kwotę minimum 300 zł netto
8. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę min 1000 zł netto koszt wysyłki pokrywa hurtownia
9. W przypadku zamówienia na kwotę min 3000 netto klient otrzyma rabat negocjowany indywidualnie – w tym celu przedstawiciel hurtowni skontaktuje się z klientem telefonicznie .
10. W celu zapoznania się z naszą pełną ofertą zapraszamy do naszych punktów w Ptak Fashion City ul. Rzemieślnicza 35, Rzgów - dokładne usytuowanie punktu można znaleźć w zakładce „Kontakt”.
11. Towary dostępne na naszej stronie są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
12. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
13. Właścicielem Internetowej Hurtowni Torebek i Odzieży są Sprzedawcy:

 1. „CATANIA” Sp . z.o.o (90-419) Łódź, Al.T.Kościuszki 22 oraz
 2. „MESSYNA” Sp. z.o.o (90-419) Łódź, Al.T.Kościuszki 22.


§3
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAPYTAŃ

1. Po otrzymaniu zapytania o dostępność towaru, Sprzedający dokona oceny stanu magazynowego i udzieli Klientowi informacji zwrotnej.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wygenerowanie nr zamówienia - emailem lub telefonicznie.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. W trakcie procesu przygotowania (realizacji) klient ma prawo poprosić o zmianę towarów oraz zamówienie anulować.
6. Sprzedawca zastrzega prawo do domowy przyjęcia zamówienia, zmiany sposobu płatności lub do zażądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

§4
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI


1. Klient może skorzystać ze sposobu płatności, które na dany moment są dostępne w Serwisie. Spośród potencjalnie możliwych metod płatności wymienić można:
- za pobraniem (kurier),
- gotówka (odbiór osobisty).
2. Zamówiony towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w punktach Sprzedawcy w C.H Ptak.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres potrzebny do zaksięgowania należności na rachunku bankowym Hurtowni zgodnie z wystawioną fakturą VAT.
5. Klient może dokonać płatności na następujące rachunki bankowe Sprzedawcy:

 1. Konto bankowe MESSYNA dla przelewów w walucie PLN ING Numer rachunku: 86 1050 1461 1000 0090 8069 0432 firma: MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22, 90-419 ŁÓDŹ;
 2. Konto bankowe MESSYNA dla przelewów w walucie EUR: Numer rachunku: 64 1050 1461 1000 0090 8069 0440 firma: MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22, 90-419 ŁÓDŹ;
 3. Konto bankowe CATANIA dla przelewów w walucie PLN ING: Numer rachunku: 68 1050 1461 1000 0090 8069 0465 firma: CATANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA T.KOŚCIUSZKI 22, 90-419 ŁÓDŹ;
 4. Konto bankowe CATANIA dla przelewów w walucie EUR: Numer rachunku: 46 1050 1461 1000 0090 8069 0473 firma: CATANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA T.KOŚCIUSZKI 22, 90-419 ŁÓDŹ.


§5
REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zakupiony towar podlega reklamacji w razie stwierdzenia jego niezgodności z uzgodnionym zamówieniem Użytkownika.
2. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego
3. Podstawą przyjęcia reklamacji konsumenckiej jest zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód sprzedaży
4. Pod reklamacją konsumencką rozumie się reklamację złożoną przez klienta Użytkownika, który później zgłasza ją do Milano Bags@Fashion Hurtownia
5.  Reklamacja konsumencka jest rozpatrywana w oparciu o ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
6.  W przypadku reklamacji towaru Użytkownik proszony jest o skontaktowanie się z hurtownią na jeden z numerów telefonów podanych w zakładce kontakt
7.  Zareklamowany towar należy przesłać na adres korespondencyjny (Milano Bags & Fashion ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów z dopiskiem Pasaż Wschodni 44 ) - koszt przesyłki ponosi Użytkownik.
8.  Reklamacje na towary odsyłane bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą rozpatrywane.
9. Hurtownia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Użytkownika o sposobie jej realizacji.
10. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), hurtownia zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru (która zostanie odliczona przy kolejnym zamówieniu) lub zaoferuje mu inne, dostępne na e-milano.pl towary do wyboru.
11. Przedmiot rozpatrzonej reklamacji (naprawiony/wymieniony towar) zostanie odesłany użytkownikowi – koszt przesyłki w przypadku reklamacji zasadnej ponosi hurtownia .
12. Przedmiot rozpatrzonej reklamacji (naprawiony/wymieniony towar) powinien zostać odebrany przez Użytkownika w okresie jednego roku od otrzymania informacji o możliwości jej odbioru.
13. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte, powstałe z winy producenta.
14. . Hurtownia Milano Bags & Fashion nie przyjmuje zwrotów zakupionych towarów.§6
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są:

 1. CATANIA Sp. z o.o z siedzibą w (90-419) Łódź ,ul. T. Kościuszki 22 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000799148 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.
 2. MESSYNA Sp. z o.o z siedzibą w (90-419) Łódź ,ul. T. Kościuszki 22 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000799151 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.

2. MESSYNA I CATANIA wyznaczyły osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email [rodo@e-milano.pl].
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści informacyjnych i marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przy czym uzasadniony interes sprzedawcy polega na przesyłaniu treści informacyjnych i marketingowych w okresie świadczenia usług oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy systemów informatycznych,
 2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe [soldeosmart.pl], dochodzenia należności, usługi prawne,
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki,
 5. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Spółka będzie przekazywała dane osobowe do państw trzecich tylko w celu realizacji zamówień zagranicznych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz usług drogą elektroniczną – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków umownych
  b. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana treści informacyjnych i marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
  c. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
7. Po tym upływie okresów, o których mowa w ust. 6 powyżej dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres (rodo@e-milano.pl)
10. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

§7
COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Tak zwane cookies (ciasteczka) - są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a. „sesyjne" (session cookies) oraz
  b. „stałe" (persistent cookies).
Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
8. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
9. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO).